Quy trình làm Entity

1. Mục tiêu Công bố cho google biết mình là một doanh nghiệp có thực, làm ăn chân chính. Phủ thương hiệu của mình lên Internet. Cách thực hiện: Cần nhập tất cả thông tin nhận diện thương hiệu doanh nghiệp (Tên, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, quy mô…) vào cơ sở...

Quy trình làm Entity

1. Mục tiêu Công bố cho google biết mình là một doanh nghiệp có thực, làm ăn chân chính. Phủ thương hiệu của mình lên

Read More »
Quy trình làm Entity
Quy trình làm Entity
June 20, 2021
1. Mục tiêu Công bố cho google biết mình là một doanh nghiệp có thực, làm ăn chân chính. Phủ thương hiệu của mình lên Internet. Cách thực hiện: Cần nhập tất cả thông tin nhận diện thương hiệu doanh...