Xây dựng bộ từ khóa tổng

Xây dựng bộ từ khóa tổng

Bộ từ khóa tổng là một danh sách các từ khóa mà bạn cần SEO trong xuyên suốt một dự án. Có thể nói, đây là bước quan trọng nhất đến nỗi nó quyết định sự thành công hay thất bại của một dự án SEO.

1. Brands storming

(Tìm các silo chính, và các silo con trong đó mỗi silo xác định ít nhất 5 competitors sau đó lọc ra 10 đối thủ mạnh nhất).

Từ google keywords planner, ahref.

Tổng hợp thành bảng unique keywords và chia nhóm.(từ khoá chính, từ khoá phụ, từ khoá traffic)

Chính khó SEO, phụ khó SEO, traffic dễ SEO và traffic cao. (Tập trung từ khoá traffic để tạo nền tảng tốt giúp đẩy các trang chính, phụ bằng internal link)

Internal link vô cùng quan trọng.

Traffic chính và traffic phụ.